CG-100 Update V6.0.3.0 NEW (2019.10.29)


Here is the newest [10.29.2019] CG100 Programmer update information

1. Programmer Increase the following chip models

  TI TMS570LS1113

  TI TMS570LS1224

  Serial Flash 93C66A

  Serial Flash 93LC66A

  Serial Flash 25512

  Serial Flash 95512

  Serial Flash 24C512

2. Airbag Increase the following models

  WuLing 560 23949541 R7F7010080

  Ford GN15-14B321-BF TC222

3. Atmel increases the following 42 models 

  FOTON Oumake ZB158E8A5

  FOTON Time truck

  FOTON YuLing Lighttruck

  Geely T-ZB137LS V4

  JAC ZB157E 3820030P101

  JAC K3 ZB158H

  JAC WeiLing 3801910E8514XZ

  JMC 3820010038 ZB132M

  JMC Baodian 380010040 ZB132M8

  JinBei 3101467 V2

  KINGLONG ZB158P5

  KINGLONG ZB158P5A1

  KINGLONG Kaige ZB117W6K

  LiFan LF70336

  LEOPAARD Qibing ZB115H10B

  SHAOLIN BUS ZB268B

  T-KNG V1

  T-KNG V2

  WuLing 23865547 T-ZB112A

  WuLing 24565149 M3502-A

  WuLing 24565149 M3502-A V2

  WuLing 24565150 M3503-A

  WuLing W380-20 24V

  WuLing ZB110B V2

  WuLing ZB160M2

  Xiali V1

  Xiali V2

  Hyundai 3820001-NJ1062D1

  FAW-JIABAO 3820010D6J6 V1

  FAW-JIABAO 3820010D6J6 V2

  Yutong BUS ZB2081

  ChangAn CK3820-100P7G

  ChangAn newBaowang CK3820-100N18

  Great Wall Fengjun5 ZB157K

  Great Wall Fengjun5 ZB157K3

  ZhongXing ZB101BC

  ZhongXing Pickup TJ-ZB102BQ BQ3820010-0600

  SouthEast M3158-523-00(Lingyue 8Hole)

  FuDi ZB158H7

  Ford Transit ZB176A2

  FOTON ZB188P

  FOTON ZB188P V2